ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten met NV Floorpul International, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 10A en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk  BE0433167455 (hierna ‘Floorpul’ genoemd), alsook met elke met Floorpul verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Floorpul aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Floorpul van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten die met Floorpul worden gesloten. 
2. De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Floorpul aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Floorpul behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. 
3. Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Floorpul, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Floorpul kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Floorpul is niet bindend en louter bedoeld voor informatieve doeleinden. De kleuren van de afgebeelde producten kunnen afwijken naargelang de instellingen van een beeldscherm. Floorpul heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. 
4. Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Floorpul verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de 3 maanden overschrijdt, te rekenen vanaf de opmaak van de orderbevestiging, en de loonkosten en / of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zijn, alsmede in geval van uitstel van levering op verzoek van de koper, om welke reden ook, behoudt de verkoper zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen aan de prijs van de dag welke in voege zal zijn op het ogenblik van de werkelijke levering. Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de bestelling. Floorpul behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Floorpul onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Floorpul en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant aan Floorpul een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. 
5. Alle facturen zijn betaalbaar in de kantoren van Floorpul in Harelbeke. Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn exclusief btw 21%. Transport- en verzendingskosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Floorpul worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Floorpul zijn vrij van verplichtingen. Floorpul kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
(De prijzen te zien in onze pagina web zijn toepasbaar de dag zelf en zijn onder voorbehoud van wijziging)   
6. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Floorpul de bestelling aanvaardt. Niet alle producten aanwezig in onze pagina web zijn beschikbaar voor alle markten. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Floorpul heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De levering gebeurt op risico van de klant. Floorpul neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is de Floorpul niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.
7. Indien nog niet elektronisch betaald, zijn alle facturen betaalbaar op vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 28 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 werkdagen na de uitgiftedatum. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt Floorpul zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Floorpul zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
8. Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk product is onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen, of producten met een beperkte houdbaarheidsdatum. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.
9. De geleverde goederen blijven eigendom van Floorpul tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met Floorpul. In dit geval draagt de klant vanaf het stellen van de desbetreffende handeling alle schuldvorderingen die voortkomen uit de desbetreffende handeling over aan Floorpul.
10. Floorpul is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Floorpul, hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
11. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Floorpul. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Floorpul zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen. 
12. Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Floorpul zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via info@floorpul.com.
13. De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Behoudens hetgeen bepaald in artikel 8, beperkt de waarborg van Floorpul zich tot de waarborg voor verborgen gebreken. Floorpul staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Floorpul is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een product, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet, op straffe van verval, schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres van Floorpul. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Floorpul toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen de 5 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 5 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Floorpul verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Een product met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. 
14. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.